Verstuur offerteaanvraag ()

Privacybeleid

1. Privacyverklaring
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
2. Algemeen
Hospital Equipment Services B.V. met handelsnamen Hospital Equipment Services B.V. en HES Human (hierna te noemen HES) hecht veel waarde aan uw privacy. Voor verschillende doelen verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe HES omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens verzamelen wij om producten en diensten te kunnen leveren aan onze klanten.
3. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken
 • Klanten
  • NAW-gegevens
  • gegevens contactpersonen
  • e-mailadres
  • handtekening
  • communicatie- en logingegevens
  • acturatie- en aflevergegevens
 • Klanten van onze klanten Indien het nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden, hebben wij alleen toegang tot de persoonsgegevens (inclusief gevoelige informatie) van klanten van onze klanten. In dat geval handelen wij namens onze klant en wordt er met hen een verwerkers-overeenkomst gesloten.
 • Potentiële klanten
  • NAW-gegevens
  • gegevens contactpersonen
  • e-mailadres
  • communicatiegegevens
 • Leveranciers
  • NAW-gegevens
  • gegevens contactpersonen
  • e-mailadres
  • communicatie- en logingegevens
 • Gebruik van onze website Wanneer u contact met ons legt via onze website – bijvoorbeeld door een bericht te versturen via een contactformulier, u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of te solliciteren op een vacature – dan vragen wij alleen om de persoonsgegevens die nodig zijn om het gewenste doel te kunnen bereiken (contact met u opnemen bijvoorbeeld). Deze gegevens worden niet langer dan nodig bewaard in een goed beveiligde digitale omgeving en verstuurd via een beveiligde verbinding (https).Verder maken wij net als de meeste websites gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een webpaginaserver op een computer worden geplaatst. Deze zijn uniek en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat een cookie heeft geplaatst. Het doel van cookies op deze website is voornamelijk het goed laten functioneren van de website. Ook worden cookies gebruikt voor inzicht in statistieken (Google Analytics).Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google.U kunt er nadrukkelijk voor kiezen de instellingen van uw browser zo aan te passen dat u cookies niet accepteert. Mogelijk kunt dan geen of slechts deels gebruikmaken van de mogelijkheden op onze en andere websites.
 • ‘Enquire now” leasecalculator Bij het gebruik maken van de ‘EnquireNow calculator’ op deze site, worden persoonsgegevens verstrekt aan MediLease voor het kunnen uitbrengen van een berekening en/of leaseofferte. De reden dat wij uw persoonsgegevens delen met MediLease, is om u een zo nauwkeurig mogelijke leaseprijs af te kunnen geven. Wanneer u de checkbox bij de ‘EnquireNow calculator’ heeft aangevinkt, staat u toe dat Hes Veterinair contact met u op mag nemen. MediLease mag na goedkeuring van Hes Veterinair, ook met u contact opnemen over een passende leaseofferte. Zowel Hes Veterinair als MediLease streven naar een nauwkeurigheid opgave van de verstrekte informatie evenwel kan aan de verstrekte informatie geen rechten ontleend worden. De door Hes Veterinair en MediLease op/via deze site(s) verstrekte informatie moet dan ook gezien worden als een indicatie van de leaseprijs die voor de desbetreffende apparatuur van toepassing zou kunnen zijn. Na een formeel uitgebrachte offerte en de kredietacceptatie zal MediLease een leaseovereenkomst aanbieden. De algemene bepalingen het privacybeleid van MediLease en van Hes Veterinair zijn op de verstrekte informatie van toepassing.
4. Persoonsgegevens derden
Indien wij persoonsgegevens via derden ontvangen dan is hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn specifieke instructies opgenomen voor de gegevensverwerking en -bescherming.
5. Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan wij er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:
 • Communicatie en informatievoorziening.
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening.
 • De verbetering van onze diensten.
 • Facturering en incasso.
Bovenstaande betekent concreet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen of berichten over onze diensten te sturen, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat wij u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens, die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming, ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor vagen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en , zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.
6. Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden door HES bewaard totdat het doel is bereikt waarvoor de gegevens verzameld zijn. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig.De bewaartermijn hangt af van de wettelijke termijnen en het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.
7. Beveiliging
Conform de wet informeert HES de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel betrokken personen wanneer wij vermoeden dat persoonlijke informatie gestolen, vrijgekomen of gewijzigd is of dat er inbreuk gemaakt is op de beveiliging van persoonsgegevens door een onbevoegde persoon. Hiervoor maken wij gebruik van een datalek- meldprotocol. Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen.
8. Recht op informatie
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen of ervoor zorgen dat minder gegevens van u worden verwerkt. Recht op bezwaar en intrekken van toestemming tot gegevensverwerking: Op elk moment kunt u zich afmelden voor onze marketingboodschappen door ons een reply op de e-mail te sturen met als onderwerp: “uitschrijven” of door telefonisch contact met ons op te nemen. Bezwaren tegen andere verwerkingsactiviteiten worden door ons eerst zorgvuldig beoordeeld; hierbij houden wij rekening met de wet- en regelgeving en de gerechtvaardigde belangen van HES. Klachten: Om uw privacy te borgen doen wij al het nodige. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Indien u een klacht heeft, kunt u dit bespreken. U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij HES. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.
9. Wijziging van deze privacyverklaring
HES kan deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. De meest recente versie vindt u op onze website.
10. Contactgegevens
Heeft u vragen over uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op. Hospital Equipment Services B.V. met handelsnamen Hospital Equipment Services B.V. en HES Human Postbus 397 8260 AJ Kampen Energiestraat 11 8263 AG Kampen info@heskampen.eu tel: +31 38 332 52 78 versie juni 2021

Search machine for spare parts

Looking for a specific part? Here a simple guide to finding your part of need. 

The system filters on two things: Description and part numbers(P/N).

“‘Example“‘ you’re looking for a (Brand) (Type). 
So you seach on P/N: 5221591 or Description: PCB HT174